29 oct. 2002

ESTATUTS ANDORRA HOQUEI CLUB
TÍTOL I

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE I DURACIÓ

Article 1er.- Denominació i domicili:
Amb la denominació ANDORRA HOQUEI CLUB, es constitueix un club esportiu sense ànim de lucre.
El Club esportiu tindrà el seu domicili social al Principat d’Andorra, a l’Avinguda de Salou, núm. 22, Estadi Comunal d’Andorra la Vella, Parròquia d’Andorra la Vella.
Aquest podrà canviar-se a un altre lloc del Principat per acord de l’Assemblea General.

Article 2on.- Objecte:
El club tindrà per objecte:
a) La promoció i la difusió de totes formes d’esport relacionades amb el patinatge (hoquei, patinatge artístic, curses,....) tant sobre rodes com sobre gel.
b) La pràctica esportiva pels seus associats.
c) La participació i l’organització d’activitats i competicions esportives, i potenciar les relacions d’aquesta entitat amb associacions similars de dins i fora de les Valls, i si s’escau, s’inscriurà en competicions foranes, per procurar un millor al·licient als participants de l’esmentat esport.
d) El Club te l’obligació d’afiliar-se en la Federació Andorrana de Patinatge.

Article 3er.- Duració:
El Club esportiu es constitueix per temps indefinit.TÍTOL II

ELS SOCIS

Article 4art.- Socis:
Seran socis totes aquelles persones físiques que ho desitgin i que siguin residents al Principat.

Article 5è.- Categories de Socis:
Hi hauran les següents categories de socis:
Socis fundadors, i socis numeraris adherits amb posterioritat.
Amb dues categories de socis tindran els mateixos drets i obligacions.

Article 6è.- Admissió:
Qualsevol persona , que ostenti la condició de resident al Principat i que desitja ingressar com a membre del Club esportiu, haurà d’adreçar-se a la Junta Directiva, personalment o a través d’un representant, juntament amb la documentació acreditativa i l’abonament dels drets d’inscripció.
Serà competència de la Junta Directiva, l’admissió de nous membres. En cas de refús, l’interessat podrà recórrer davant la propera Assemblea General que resoldrà en ultima instància.

Article 7è.- Adhesió:
La condició de soci comportarà la plena adhesió als presents estatuts amb totes les obligacions i tots els drets que s’en derivin, així com la acceptació i conformitat amb els acords de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals preses vàlidament.

Article 8è.- Quotes:
Els drets d’inscripció així com les quotes anyals a pagar cadascun dels socis, seran fixades per la Junta Directiva, per acord de la majoria dels seus membres.

Article 9è.- Drets i deures dels socis:
a) Els socis tindran dret a gaudir de veu i vot a les Assemblees Generals conforme als presents Estatuts, sempre i quan siguin socis al menys amb tres mesos d’antelació; a ésser elegibles per als càrrecs de la Junta Directiva; a ser informats de les activitats del club i prendre-hi part; a ser informats del funcionament del club, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions del club amb els poders públics i amb terceres, aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o realitzant preguntes en les assemblees generals.
b) Els socis tindran el deure de ser lleials als objectius i finalitats del club i actuar per assolir-los; contribuir al sosteniment del club, a estar al corrent de pago de la quota anyal fixada per la Junta Directiva i a respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de govern.
El soci que no estigui al corrent del pagament de les quotes estarà privat de l’exercici del seu dret a vot i a ésser elegible pels càrrecs de la Junta Directiva.

Article 10è.- Pèrdua de la condició de soci:
Els socis seran baixa del Club:
a) Per voluntat pròpia manifestada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per causa d’incompliment de les obligacions estatutàries i especialment pel no pagament de la quota anyal. La baixa serà efectiva per acord de la majoria dels membres de la Junta Directiva adoptat a tal efecte.Article 11è.- Regim disciplinari:
a) Infraccions.
Constitueixen infraccions:
- en general, el mancament als deures dels Club.
- en particular pels membres de la Junta Directiva: tres absències consecutives ó cinc alternes sense justificar, durant l’any a les reunions de la Junta Directiva seran causa per que la mateixa Junta acordi que existeix falta greu.
b) Sancions.
D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, s’estableixen per a les infraccions anteriors les sancions següents:
- apercebiment i baixa en la seva qualitat de soci, sense perjudici de les accions judicials que procedeixin, si hi hagués dany o perjudici pel Club.
- pels membres de la Junta Directiva, pèrdua del corresponent càrrec.
Les sancions s’aplicaran atenent, en cada cas, a la gravetat o reiteració de la falta.
c) Procediments.
Es crearà una comissió disciplinaria formada pel President ó pel vice-President i per un membre més de la Junta. Aquesta comissió serà competent per imposar les sancions regulades en l’article anterior.
No obstant allò establert anteriorment, el membre, soci, ó esportista de l’entitat, té dret a ser escoltat abans de la imposició de la sanció, la qual ha des ser motivada.
Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, contra la imposició de la sanció, el membre, soci, ó esportista de l’entitat, pot recórrer davant el Ple de la Junta Directiva, en el termini de vuit dies des de la notificació de la sanció.

El règim disciplinari dels esportistes de l'entitat, estarà sotmès a la llei de l'Esport aprovada pel Consell General en la data del 30 de juny de 1998.
TÍTOL III

ÒRGANS DE GOVERN


Article 12è.- Òrgans de Govern
L’Assemblea General n’és l’òrgan sobirà i està formada per associats i persones amb dret a vot. Els acords de l’Assemblea General es faran constar per escrit, en una acta que a de signar el secretari amb el vist i plau del president.
La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i representació dels interessos de l’entitat; els seus membres són elegits per l’Assemblea General mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret.

Article 13è.- L’Assemblea General Ordinària.
És reunirà una vegada a l’any a l’acabament de la temporada esportiva. Per excepció la primera Assemblea General Ordinària serà convocada per la Comissió fundadora dins el termini màxim d’un mes de la data de constitució del Club. En l’ordre del dia de la citada Assemblea i hi constarà l’aprovació dels seus Estatuts i del seu règim financer.
Aquesta Assemblea tindrà el caràcter de constitutiva de l’associació.
Llevat d’aquest cas l’Assemblea General Ordinària es reunirà en primera convocatòria, el dia i hora fixats. Si no fossin presents la meitat més un dels socis amb dret a vot, és suspendrà la reunió a la mitja hora, transcorreguda la qual se celebrarà l’Assemblea General Ordinària en segona i ultima convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de socis assistents. Els acords és pendran per majoria dels vots presents.
L’Assemblea es convocarà per escrit en un termini mínim de dos setmanes abans de la seva celebració, en la convocatòria s’establirà l’ordre del dia. En el mateix moment de la seva convocatòria els assembleistes podran gaudir de la documentació adient que estarà a la seva disposició en el domicili social de l’entitat.
Són funcions de l’Assemblea General Ordinària:
a) Rebre i aprovar, si s’escau, la memòria d’activitats i l’estat de comptes que presentarà la Junta Directiva.
b) Aprovar o impugnar la memòria i els comptes.
c) Elegir la Junta Directiva.
d) El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria dels vots dels assistents.
e) Adoptar tots els acords que consideri necessaris i convenients per aconseguir els objectius i per la bona marxa del Club, i que no estiguin reservats a l’Assemblea General Extraordinària.
Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti en acta.
El pressupost d’ingressos i despeses tindrà, amb caràcter general, de presentar-se equilibrat. En cap cas s’admetran pressupostos amb estimació de pèrdues. En tot cas podran aprovar-se pressupostos amb estimació de beneficis, quan els beneficis es destinin a compensar pèrdues d’exercicis anteriors.


Article 14è.- L’Assemblea General Extraordinària:
És reunirà sempre que la convoqui el President per acord de la Junta Directiva, o bé sempre que ho hagin demanat per escrit, com a mínim el 20% dels socis amb dret a vot i al corrent de pagament de les quotes.
Seran competència de l’Assemblea General Extraordinària els assumptes següents:
a) La modificació dels Estatuts, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació de Govern, i que és regularà pel que disposa Títol V, article 17 dels presents estatuts.
b) La dissolució i liquidació del Club en la forma regulada en el Títol V, dels presents estatuts.
c) El trasllat i canvi del domicili social.
d) L’elecció d’una nova Junta Directiva, en el supòsit de cessament de l’actual segons es disposa en el Títol III, article 14, punt 9.
e) Tota gestió d’especial importància o urgent, que interessi al Club a criteri de la Junta Directiva, o dels socis que hagin demanat la reunió.
L’Assemblea General Extraordinària, es reunirà el dia i hora fixats, en primera convocatòria. Si no són presents els 2/3 dels socis amb dret a vot, és suspendrà la reunió durant mitja hora, transcorreguda la qual és celebrarà l’Assemblea en segona i ultima convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de socis assistents.
Els acords es pendran per la majoria de vots presents.
L’Assemblea es convocarà per escrit en un termini mínim de quinze dies abans de la seva celebració, en la convocatòria s’establirà l’ordre del dia. En el mateix moment de la seva convocatòria els assembleistes podran gaudir de la documentació adient que estarà a la seva disposició en el domicili social de l’entitat.
Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti en acta.


Article 15è.- La Junta Directiva:
1) La Junta Directiva es l’òrgan col·legiat de govern i de gestió del club, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici.
2) Funcions: a) La direcció i planificació de l’activitat i dels afers del club, al que representarà en tota mena d’actes, tant judicials, com extrajudicials.
b) Designar els càrrecs de la Junta, llevat del president que ja està elegit per l’Assembla General.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General.
d) Retre comptes a l’Assemblea General de la memòria anual d’activitats, presentar els pressupostos i l’estat de comptes, per llur aprovació.
e) Designar i supervisar comissions de treball especialitzades.
f) Exercir la potestat disciplinaria conformes a establert en aquests estatuts.
g) Acordar l’adquisició i disposició de bens.
h) Realitzar informes i estudis.
i) Cobrir provisionalment les vacants que es produeixin en la Junta Directiva fins l’aprovació per la propera Assemblea General.
j) Qualsevol altra funció que en els estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan, o les que pugui delegar-li l’Assembles General.
3) Composició: La Junta Directiva estarà formada per un mínim de 5 membres consellers i el nombre total serà senar, i que es distribuiran en la forma següent:
- President.
- vice-president.
- Secretari.
- Tresorer.
- 1, 3, 5, 7 o 9 Vocals.
4) Forma d’elecció i requisits: La Junta Directiva serà elegida en Assemblea General pels socis amb vot secret, d’entre les diverses candidatures.
Les candidatures s’han de presentar signades per un mimin de cinc socis, almenys amb una setmana d’antelació al dia de l’assemblea general i es publicaran en el tauler d’avisos del club el dia següent. Ha d’anar en un sobre tancat, adreçat al President i han de ser complertes, indicant el nom i els cognoms dels candidats i els càrrecs de president i vice-president. Els vots, es comptaran per persones, no per candidatures. Si no es presenta cap candidatura, la Junta Directiva haurà d’elegir les persones que hagin d’ocupar els càrrecs o llocs cessats.
Per poder ser candidat a president o membre de la junta directiva cal complir, com a mínim, les condicions següents:

a) Ser necessàriament de nacionalitat andorrana o estranger resident al Principat.
b) Ser major d’edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No haver incorregut en cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
5) Durada: El mandat de tots els càrrecs de la Junta serà d’una durada de quatre anys, renovant-se la meitat cada dos anys, els primers dos anys cessaran la meitat dels seus components per sorteig, els dos anys següents els restants i així alternativament, poder ésser reelegits.
6) Responsabilitats: Els directius exerceixen els càrrecs gratuïtament i responen davant dels socis, els afiliats i les tercers persones pels actes o les omissions contraries a les lleis o als estatuts, i també pels danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l’exercici de llurs funcions.
7) Acords: Els acords es prenen per majoria, el vot del president és diriment en cas d’empat. S’han de fer constar per escrit, en una acta, que ha de signar el secretari amb el vist o plau del President.
8) Reunions: Es reunirà al menys una vegada al mes mentre duri la temporada esportiva, sempre que la convoqui el President, qui el substitueixi o a petició de la majoria dels seus components.
9) Quòrum: La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat mes un dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió. En cas de no assolir el quòrum necessari en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova directiva.
7) El secretari: El secretari juntament amb el President firma el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats del Club i el llibre inventari del seus bens; certifica tota la documentació del club; aixeca actes de les reunions i emet diligències.
TÍTOL IV

RECURSOS FINANCERS I COMPTABILITAT


Article 16è.- Recursos financers:
Els recursos financers del club seran els següents:
a) Drets d’inscripcions i cotitzacions dels socis.
b) Les donacions i subvencions que es rebin.
c) El producte de les activitats que puguin generar recursos.


Article 17è.- Comptabilitat.
El Tresorer serà responsable de la Comptabilitat i seguirà les instruccions i procediment establerts per la Junta Directiva. Pel bon ordre de la comptabilitat, és portaran els llibres, diaris i de balanços on es faran regularment els assentaments que corresponguin.

TÍTOL V

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS, DISSOLUCIÓ i LIQUIDACIÓ


Article 18è.- Modificació dels Estatuts:
Els presents estatuts només és podran modificar per l’acord de les 2/3 parts dels socis presents, tant en primer com en segona convocatòria , adoptat en Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte i aprovades les modificacions pel Ministeri competent en Esports.

Article 19è.- Dissolució:
Els clubs solament podran ser dissols o suspesos en les seves activitats en virtut de resolució judicial motivada o per acord de l'Assemblea General, el destí dels bens s’han d’aplicar a finalitats anàlogues de caràcter esportiu.

Article 20è.- Liquidació:
La liquidació serà competència d'una Comissió designada per l'Assemblea que serà ratificada pel Ministeri Competent en Esports.

Andorra la Vella, 29 d’octubre de 2002.